Košík

info@sigrent.sk

Po-Pia 8:00-16:00

+421 950 455 437

Po-Pia 8:00-16:00

Košík

Formulár na odstúpenie od zmluvy

  • Domov
  • Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte od zmluvy odstúpiť)

číslo objednávky:

Kupujúci:

meno a priezvisko, titul: ____________________________________________

adresa trvalého pobytu: _____________________________________________

tel. kontakt:_______________________________________________________

e-mailový kontakt: _________________________________________________

ODSTUPUJE OD ZMLUVY UZAVRETEJ S

Predávajúcim:

Sigrent s.r.o., so sídlom Tehelná 5710/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 50 267 370, DIČ: 2120249120, IČ DPH: SK2120249120, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37498/T.

Dátum objednávky: Dátum doručenia:

Informácie o tovare, ktorý podlieha vráteniu:

NÁZOV tovaru   MNOŽSTVO         CENA s DPH

   
   
   
   

Celková cena objednaného tovaru:

Celková cena, ktorá má byť vrátená:

Spôsob vrátenia finančných prostriedkov:

a.) bezhotovostným prevodom na bankový účet

IBAN: ______________________________________

b.) poštovým poukazom na adresu:

Dátum  ________________ _______________________________

      podpis kupujúceho

Poučenie: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže byť použitý tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie prosím doručte na adresu:

Sigrent s.r.o.

Tehelná 5710/5

917 01 Trnava

Po odstúpení od zmluvy Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Finančné prostriedky Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, aký bol využitý pri platbe za tovar a/alebo služby, pokiaľ nie je v doručenom formulári uvedené inak. 

Finančné náklady vynaložené na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci (spotrebiteľ).